Regulamin korzystania z usług RealityPlus

1. Usługodawca                                               

1.1 Podmiotem oferującym usługi wynajmu sprzętu oraz organizacji imprez jest marka RealityPlus Prowadzona przez Marcina Mazurek zarejestrowana w ewidencji  jako podmiot prowadzący dzielność gospodarczą jako PRO-MAZ Marcin Mazurek pod adresem: Kadłubiska 51 37-610 Narol, NIP 7931495504, adres strony internetowej: www.realityplus.pl adres email: kontakt@realityplus.pl , telefon: 690 011 775.

2. Definicje:

2.1 FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

2.2 GRAFIK REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronie służący do wyceny sprawdzenia dostępności i dokonania procesu rezerwacji usługi i płatności.

2.3 KLIENT –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych powyżej  lat 13; osoba prawna, instytucja

2.4 KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

2.5 USŁUGA – usługa wynajmu sprzętu lub organizacji imprezy z obsługą wykfalifikowanego personelu

2.6 UMOWA  – umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą zawierająca szczegółowe warunki usługi

3. Usługi

3.1 Wirtualna rzeczywistość

3.1.1.   Wynajem gogli VR. Usługa polegająca na wynajmie zestawu do korzystania z technologii wirtualnej rzeczywistości. Usługodawca powierza klientowi zestaw gogli VR wraz z odpowiednim osprzętem.  Powierzenie odbywa się na określony w umowie okres.

3.1.2 Organizacja imprezy VR- Usługodawca organizuje w określonym terminie usługę polegającą  na przygotowaniu i obsłudze zestawów do korzystania z gogli VR wraz  z osprzętem.  Usługa obejmuje przygotowanie sprzętu, przeszkolenie użytkowników, nadzór nad procesem korzystania, demontaż. Czas, ilość użytkowników są każdorazowo ustalane w umowie.

3.2 Laser tag

3.2.1 Wynajem zestawu do Laser Paintball . Usługa polegająca na wynajmie zestawu do korzystania z technologii Laser Tag tj. markerów  wyposażonych w  smartfony z słuchawkami  oraz huba pozycyjnego. Usługodawca powierza klientowi zestaw wraz z odpowiednim osprzętem.  Powierzenie odbywa się na określony w umowie okres.

3.2.2  Organizacja imprezy LASER PAINTBALL Usługodawca organizuje w określonym terminie usługę polegającą  na przygotowaniu i obsłudze zestawów do korzystania Laser Paintball  z osprzętem.  Usługa obejmuje przygotowanie sprzętu, przeszkolenie użytkowników, nadzór nad procesem korzystania, demontaż. Czas, ilość użytkowników są każdorazowo ustalane w umowie.

3.3 Okres świadczenia usługi

Termin wynajmu i zwrotu jest ściśle określony  terminarzu rezerwacji oraz w  umowie. Klient zobowiązuje się odebrania sprzętu w momencie wskazanym w rezerwacji.  Zwrotu dokonuje w terminie wskazanym  w umowie.

W wypadku potrzeby przedłużenia okresu korzystania z usługi klient jest zobowiązany do uzgodnienia tego faktu z usługodawcą. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania zgody na przedłużenie okresu wynajmu.  W sytuacji samowolnego, nieuzgodnionego przedłużenia wynajmu usługodawca obciąży klienta dodatkowymi kosztami w postaci: kary umownej, opłaty za wynajem w dodatkowym okresie zgodnie z cennikiem.  W wypadku poniesienia przez wyjmującego dodatkowych kosztów spowodowanych samowolnym przedłużeniem wynajmu ponosi je klient.

4. Przekazanie sprzętu

Klient otrzymuje sprzęt przygotowany do korzystania: sprawny, czysty, zdezynfekowany, z naładowanymi akumulatorami. Podpisem na umowie potwierdza kompletność oraz właściwy stan zestawu i zobowiązuje się do ich zwrotu.

5. Użytkowanie

Klient używa sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.  Przed rozpoczęciem z korzystania zobowiązany jest do zapoznania się z dołączoną instrukcją. Zakazane są zmiany w konfiguracji urządzeń wykraczające poza standardowe  użytkowanie.

Klient wskazany w umowie staje się użytkownikiem i dysponentem  sprzętu. Może użytkować go w określonym terminie w grupie osób. Przekazując  elementu zestawu wybranym osobom odpowiada za nie i sprawuje nadzór. Nie dopuszcza się przekazywania zestawu osobom lub grupom nad którymi osób nie sprawowany jest odpowiedni nadzór.

Klient nie może odpłatnie przekazywać sprzętu w okresie obowiązywania umowy innym osobom.  

Zabrania się podłączania do otrzymanych zestawów nieautoryzowanych akcesoriów bez uzgodnieniem z wynajmującym lub ingerencji w sprzęt.

Dopuszczalni jest podłączanie gogli VR do własnej konsoli lub komputera jak również korzystanie z własnych słuchawek.

Zestawy LASER PAINTBALL posiadają komplety naładowanych akumulatorów. W sytuacji ich rozładowania klient ma prawo wymienić je na baterie alkaliczne o odpowiedniej specyfikacji lub naładować za pomocą załączonej ładowarki.  Szkody spowodowane przez użycie nieodpowiednich ładowarek, baterii i innych akcesoriów obciążać będą klienta, który je spowodował.

6. Zwrot

Klient zwraca otrzymany sprzęt w określonym w umowie terminie.  Zestaw musi zawierać wszystkie elementy i nie posiadać widocznych uszkodzeń. Za braki lub uszkodzenia naliczana jest dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.

6.1 Laser tag:

 • Uszkodzenie uchwytu smartfona  do 40zł
 • Uszkodzenie smartfona do 150zł
 • Uszkodzenie  słuchawek  do 20zł
 • Uszkodzenie huba pozycyjnego do 50 zł
 • Brak akumulatorów   10 zł /sztuka
 • Brak ładowarki  akumulatorów  50 zł (jeśli była dołączona)

6.2 Zestaw VR

 • Uszkodzenie kontrolera 150zł
 • Uszkodzenie gogli naprawa szkody w całości
 • Uszkodzenie ładowarki 100zł

7. Płatność

Ceny podane w umowie najmu, ustalone na podstawie aktualnie obowiązującego cennika znajdującego się na stronie internetowej www.realityplus.pl/cennik i stanowią wartość brutto. Ceny podane w aktualnie obowiązującym cenniku są podane w walucie polskiej (PLN).

Najemca ma prawo do wyboru formy płatności:
Gotówką, Przelewem, Kartą płatniczą.

8. Tryb postępowania reklamacyjnego

8.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług pakietu realityplus.pl  klient może składać:

 • Osobiście w biurze ul Traugutta 3,  Tomaszów Lubelski
 • Pisemnie na adres: Kadłubiska 51,37-610 Narol
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@realityplus.pl

8.2. Reklamacja winna zawierać dane konieczne do identyfikacji:  Imię i nazwisko klienta, datę wynajmu, datę zdarzenia podlegającego reklamacji, dane potrzebne do identyfikacji urządzenia (nr).

8.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9. Dane osobowe

Wynajmujący oświadcza, że dane osobowe dotyczące Najemcy oraz danych Kierowcy przetwarzane będą jedynie w celu, w którym zostały uzyskane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych pozostaje PRO-MAZ Marcin Mazurek, Kadłubiska 51, 37-610 Narol, tel. 791667565. Ochrona danych osobowych i jej zasady zdefiniowana jest w regulaminie ochrony danych osobowych dostępnym na stronie www.realityplus.pl

10. Właściwości sądu

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień umowy najmu oraz postanowień niniejszych Warunków będą rozstrzygane przez sąd, którego właściwość została ustalona w oparciu o przepisu kodeksu postępowania cywilnego.

Zapoznaj się również z Polityką prywatności.